Regulamin

1. SŁOWNIK POJĘĆ

Sprzedawca „HYDROKAN” PLUS Grażyna Drelich z siedzibą w Drezdenku 66-530 ul. Sienkiewicza 8 NIP 599-198-04-26 REGON 211299607

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumie w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.hydrokanplus.pl

Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona, iż uzyska prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okażą taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzysta na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z. zm.);

Towar – rzeczy fizyczne sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe;

Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualny koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych
 2. Wymagań Technicznych. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może by związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. Sprzedawca może powierzy wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów
 2. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia. Klient wybiera jeden z oferowanych na stronie sklepu sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze) w ramach jednego Zamówienia nie można zamówić towaru o łącznej wartości przekraczającej 15 000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych;
 3. Jeżeli Klient chce złoży Zamówienie przekraczające wartości wskazane w pkt 3.2 niniejszego regulaminu, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 509 309 126;
 4. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
 5. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu.
 7. W odpowiedzi na Zamówienie Sklep wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji Zamówienia. W dalszej kolejności Sklep wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.  Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail. vUmowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu, jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie …........................ dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Klientem woli wykonania Umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Kupującego już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
 9. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, ponieważ Towar jest niedostępny, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni od poinformowania Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.

4. OGÓLNE INFORMACJE O CENACH

 1. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych lub w innej walucie.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 5. Szczegółowe warunki zawierania umów w formie rezerwacji lub przedsprzedaży ustalane są indywidualnie ze sprzedawcą.

5. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności można dokonać kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedawcę - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego zrealizowania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
 3. Płatności można dokonać przelewem online (Przelewy24, PayU) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayU. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;
 4. Płatności gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedawcę.
 5. Płatności można dokonać poprzez Credit Agricole Raty.
 6. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, obsługa klienta skontaktuje się celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3-dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.
 2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 1-2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz w zakładce.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.
 4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. W celu odstąpienia od umowy Konsument może wysłać na adres HYDROKAN PLUS 66-530 Drezdenko ul. Sienkiewicza 8 pisemne oświadczenie o odstąpieniu.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument może poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem telefonu numer 509 309 096 lub 509 309 126 z jednoczesnym obowiązkiem dosłania formularza odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy.
 6. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient odsyła Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Klient odsyła Sprzedawcy Towar w stanie niezmienionym co jest warunkiem koniecznym odstąpienia, chyba że w wyniku indywidualnych ustaleń ze sprzedawcą uzgodniono coś odmiennego.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. 
 10. Towary należy odesłać na następujący adres siedziby Sprzedawcy: HYDROKAN PLUS 66-530 Drezdenko ul. Sienkiewicza 8.
 11. Zgodnie z art. 38 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawiera informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczy dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z karty płatniczej, wydruk dokonanego przelewu itp.
 3. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczy wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres siedziby HYDROKAN PLUS 66-530 Drezdenko ul. Sienkiewicza 8 na koszt Sprzedawcy. Jednocześnie z przesłaniem Towaru Klient zobowiązuje się do przesłania pisma jednoznacznie informującego, że korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi. W którym to piśmie zawiera szczegółowe żądanie zgodne z przepisami prawa.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może z tytułu rękojmi złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpi od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może zastosować uprawnienia wynikłe z art. 556-557 Kodeksu Cywilnego.
 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma by obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Powyższy punkt dotyczy tylko Konsumentów Indywidualnych w rozumieniu przepisów art. 556-557 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru klientowi.
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 11. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powsta pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktowa to: hydrokanplus4@wp.pl
 12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 5. Klient niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Sprzedawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Sprzedawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 6. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 7. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
 8. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie w tym m.in: nazwisko i imię, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 9. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

10. OBSŁUGA KLIENTA

 1. Sprzedawca prowadzi obsługę Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Koszt połączenia z obsługą Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Sklepu. W dniu 1 grudnia 2017r.
 2. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie pisemnej na adres siedziby HYDROKAN PLUS 66-530 Drezdenko ul. Sienkiewicza 8 lub mailowej na adres hyrdokanplus4@wp.pl
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, w sytuacji gdy Klient: podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień lub wielokrotne dokonywanie Rezerwacji Towarów i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.
 6. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 12.5 niniejszego Regulaminu może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem niezarejestrowanych w Sklepie Klientów. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.
 10. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.
 11. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek I technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 14. Utrwalenie, zabezpieczanie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
CA Raty
Sklep internetowy Shoper.pl