Reklamacje i zwroty

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawiera informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczy dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z karty płatniczej, wydruk dokonanego przelewu itp.
 3. Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczy wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres siedziby HYDROKAN PLUS 66-530 Drezdenko ul. Sienkiewicza 8 na koszt Sprzedawcy. Jednocześnie z przesłaniem Towaru Klient zobowiązuje się do przesłania pisma jednoznacznie informującego, że korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi. W którym to piśmie zawiera szczegółowe żądanie zgodne z przepisami prawa.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może z tytułu rękojmi złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpi od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może zastosować uprawnienia wynikłe z art. 556-557 Kodeksu Cywilnego.
 7. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma by obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Powyższy punkt dotyczy tylko Konsumentów Indywidualnych w rozumieniu przepisów art. 556-557 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru klientowi.
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 11. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powsta pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktowa to: hydrokanplus4@wp.pl
 12. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat:

Hydrokan Plus
ul. Sienkiewicza 8
66-530 Drezdenko


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
CA Raty
Sklep internetowy Shoper.pl